Darčeky s potlačou

Všeobecne obchodné podmienky

Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je Lukáš Krebes – GRAFTEX, IČO: 51244501, so sídlom Žltá 308/3, 972 13 Nitrianske Pravno, SR, zapísaný v Živnostenskom registri okresného úradu Prievidza, ako predajca tovaru konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) a na strane druhej je kupujúci a/alebo objednávateľ, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“).

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kúpna zmluva

Článok 1.
Uzavretie kúpnej zmluvy

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je objednanie tovaru, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu spätnou správou poprípade emailom.

Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať. Ak sa tak nestane je si vedomí toho, že bude znášať všetky náhrady škody, ktoré boli vzniknuté predávajúcemu.

V prípade, že balík je držaný na pošte, kupujúci je povinný balík prevziať do siedmich pracovných dni odo dňa prijatia upomienky od Pošty.
Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom.

Článok 2.
Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu (pokiaľ ešte nebola uhradená).

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Predávajúci kupujúcemu odovzdá vec a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastníckeho práva k veci v súlade so zmluvou.

Ak má predávajúci vec odoslať, odovzdá vec kupujúcemu – podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, predávajúci odovzdá kupujúcemu – spotrebiteľovi až, keď mu vec odovzdá dopravca.

Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v udanom množstve, akosti a prevedení.

Článok 3.
Odstúpenie od zmluvy a reklamácia tovaru

Pri kúpe predmetu/tovaru, ktorý je vyhotovený na objednávku či na zákazku (tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa), nie je možné odstúpiť od zmluvy (ako pri kúpe bežného tovaru do 14 kalendárnych dní od dodania tovaru.)

Pri reklamácii tovaru nás prosím kontaktujte (mailom). Vašu reklamáciu posúdime a vydáme k nej naše stanovisko. Avšak pre preskúmanie prípadného pochybenia predávajúceho, si predávajúci vyžaduje spätné odoslanie tovaru predávajúcemu na sídlo firmy. Po obdržaní tovaru, predávajúci preskúma reklamáciu tovaru a pri prípadnom pochybení predávajúceho sa predávajúci zaväzuje nahradiť škodu kupujúcemu.

Pri uznaní reklamácie, sa obchodník zaväzuje odškodniť kupujúceho.

Článok 4.
Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
1. platba bankovým prevodom
2. Platba pri prevzatí tovaru ( pri dobierke )

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.
Fakturačné údaje kupujúceho je možné meniť spätne iba pred odoslaním objednávky. V určitých prípadoch najneskôr do odoslania objednávky predávajúcim.

Článok 5.
Dodacie podmienky

Doručenie zásielky pomocou  Slovenskej pošty. Z pravidla predávajúci odosiela produkt maximálne do dvoch pracovných dní od prijatia platby. Po výrobe produktu predávajúci pomocou Slovenskej pošty odosiela tovar k zákazníkovi.

Pri platbe na účet poštovné a balné jedného krytu je v sume 1,60 Eur.
Pri kúpe viacerých krytov poštovné môže byť vo vyššej sume.

Pri odoslaní ako doporučenú zásielku je poštovné a balné v sume 2,60 Eur.
Pri kúpe viacerých krytov poštovné môže byť vo vyššej sume.

Článok 6.
Ochrana predávajúceho (pri použití ochrannej známky):

Predávajúci týmto vyhlásením dáva zákazníkom na vedomie, že zákazník pri použití ochrannej známky (obrázka/návrhu na potlač mobilného telefónu, ktorý je registrovaný ako ochranná známka alebo akokoľvek chránený ) nesie na seba riziko použitia ochrannej známky, respektíve je si vedomí jej použitia.